Accés

Perfil de l'estudiant

El màster va dirigit a titulats o persones amb estudis en ciències agràries i ambientals, geografia, biologia, farmàcia, química, geologia, enginyeria agronòmica, forestal, geològica i química, o en altres titulacions equivalents estrangeres que els hagin proporcionat coneixements bàsics d'aigües, sòls i territori. Aquestes titulacions no requeriran cap complement formatiu.

 

Requisits d'admissió

Com a criteris d'admissió, donat l'ampli ventall de possibilitats en els currículums dels sol·licitants, el compliment dels prerequisits serà avaluat personalment mitjançant tutories, que eventualment podran aconsellar el / la sol·licitant que no hagi cursat les titulacions detallades en el perfil de l'Estudiant la ampliació de coneixements per a un millor seguiment del màster, segons el seu currículum.

 

Criteris de selecció

Es valorarà, segons els percentatges que s'indiquen, l'adequació i les qualificacions de l'expedient acadèmic (75%), les disponibilitats de dedicació a temps complet (10%), l'experiència professional prèvia (5%), coneixement d'idiomes (nivell Advanced d'anglès o equivalent, atès que el coneixement d'espanyol és imprescindible, 5%) i d'informàtica (nivell d'usuari dels principals programes de maneig de dades alfanumèriques i de comunicació, 5%). 

Els aspectes que es valoraran en l'experiència professional prèvia són les funcions executives i de planificació en empreses de gestió de sòls i aigües (per exemple regadius, depuradores d'aigües, fertilització, o dels àmbits del màster) o d'assessories mediambientals, i el nombre de anys d'exercici d'aquestes funcions.