Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Gestió de Sòls i Aigües
Branca de coneixement: Ciències
Durada: 1 any i mig
Crèdits ECTS: 90 ECTS
Títol al que dóna dret: Màster en Gestió de Sòls i Aigües

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12183 ECOLOGIA DEL SÒL B 2
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12182 PROCESSOS DE DEGRADACIÓ I REHABILITACIÓ DE SÒLS B 4
12189 AVALUACIÓ I TECNOLOGIA DE REGADIUS B 6
12190 MAPA DE SÒLS, ELABORACIÓ, INTERPRETACIÓ I AVALUACIÓ B 8
12179 AVALUACIÓ DE SÒLS, GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS I ORDENACIÓ DEL TERRITORI B 4
12188 GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS B 6
12191 RISCOS GEOLÒGICS I RESTAURACIÓ AMBIENTAL B 4
12177 ESTUDI DE SÒLS B 2,5
12181 QUALITAT DE SÒLS I AIGÜES B 3
12180 INTERACCIONS SÒL-AIGUA-PLANTA-ATMOSFERA B 3
12186 TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES B 4
12185 CARACTERÍSTIQUES I EFECTES DELS CONTAMINANTS B 4
12178 SISTEMES D'INFORMACIÓ DE SÒLS B 2,5
12187 SÒLS CONTAMINATS I TÈCNIQUES DE SANEJAMENT B 4
12184 GESTIÓ DE RESIDUS I VALORITZACIÓ A TRAVÉS DEL SÒL B 3
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12197 PERTORBACIONS I REHABILITACIÓ DE SÒLS O 4
12194 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE MEDIS AQUÀTICS O 3
12196 MANEIG DE SÒLS EN SISTEMES SILVOPASTORALS O 4
12198 GESTIÓ I MANEIG DE L'AIGUA DEL REG O 2
12193 RISCOS HIDROLÒGICS O 3,5
12199 MANEIG DEL SÒL, FERTILITZACIÓ I PERTORBACIONS AMBIENTALS O 4
12195 AVALUACIÓ I GESTIÓ DE SISTEMES NATURALS I FORESTALS O 2
12250 TECNOLOGIA DE SÒLS O 4
12192 PROCESSOS HIDROMORFOLÒGICS I LIMNOLÒGICS O 3,5
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12252 TREBALL DE FI DE MÀSTER (PROFESSIONALITZADOR) B 20
12251 TREBALL DE FI DE MÀSTER (RECERCA) B 20