Objectius i competències

Objectiu

Els sòls i l’aigua, per les funcions que desenvolupen, són dos dels recursos més importants del medi natural, ja que d’ells depèn la vida sobre la terra. La comprensió de les interaccions sòl-aigua-clima és indispensable per a una planificació integral del territori, tant les seues funcions de producció de biomassa com les funcions mediambientals per a assolir un desenvolupament sostenible. L’objectiu central del màster és la formació en els principis i mètodes de gestió de sòls i aigües, que proporcionin les condicions físiques i la disponibilitat d’aigua i nutrients adients per al desenvolupament i la producció econòmica de conreus, i evitin la degradació del medi i protegeixin les funcions ambientals d’ambdós recursos. El màster ofereix una formació de qualitat: Formació en els principis i mètodes de gestió de sòls i aigües, que proporcionin les condicions físiques i la disponibilitat d’aigua i nutrients adients per al desenvolupament vegetal, i evitin la degradació del medi i protegeixin les funcions ambientals d’ambdós recursos; experiència de col·laboració de les quatre universitats participants de l’àmbit territorial de la vall de l’Ebre i mediterrani en programes de doctorat i de docència interuniversitària de segon i tercer cicle, que atorguen un títol conjunt.

Competències

Les persones que obtinguin el postgrau, en els seus àmbits de treball (recerca, formació, administracions o sector privat) podran dur a terme tasques conduents a:

  • Generar i interpretar dades de sòls i aigües.

  • Controlar la degradació i utilitzar eficientment els recursos sòl i aigua.

  • Mantindre i/o millorar la producció agrícola de forma eficient i econòmica, mitjançant una gestió adient dels regadius i la fertilització.

  • Gestionar els espais de forest preservant o millorant la qualitat dels sòls i les aigües.

  • Utilitzar i manejar els sòls per al reciclatge i la valorització dels residus orgànics, amb el mínim impacte ambiental.

  • Tractar de forma adequada els residus orgànics minimitzant els contaminants.

  • Diagnosticar l’estat sanitari de sòls i aigües i determinar el procediment de sanejament adequat.

  • Avaluar els riscos hidrològics, geomorfològics i edàfics, i projectar mesures per reduir-los i minimitzar-ne l'impacte.

  • Manejar adequadament conques i rius per a un control de la qualitat i quantitat d’aigües i la mobilització de sediments.

Sortides professionals

Les possibilitats professionals que s'obren en acabar el màster poden ser la recerca, la formació o la feina en administracions o en el sector privat, en els àmbits d'inventari i avaluació de recursos naturals (sòls i aigües) en el marc del canvi global del clima, com a recursos de producció, components d’ecosistemes i altres, o en la gestió d’àrees afectades per alteracions ambientals, com la mineria, la contaminació, la construcció i el desenvolupament urbanístic o industrial, entre altres. Les empreses que contracten més alumnes d'aquest màster són empreses de el sector Agroalimentari i Ambiental, tant en l'àmbit de la consultoria i.e. disseny de projectes sobre maneig de sòls i aigües, riscos d'inundació, direccions tècniques de projectes, i supervisió d'obres, tant en activitats privades directament com amb projectes de suport a institucions, ministeris i agències governamentals. Una part dels alumnes llicenciats prossegueixen la seva etapa de formació a través de programes de doctorat, bé sigui en el marc de projectes de recerca universitaris o en col·laboració amb empreses de el sector per exemple en Parcs Tecnològics. Administracions públiques, i empreses de consultoria. Existeix, a més, una gran capacitat d'autoocupació en l'àmbit de la consultoria tècnica.